Umowa Najmu przyczepy kempingowej

                              

 

1.     Umowa zostaje zawarta w dniu ............................

Pomiędzy:

Firmą EUROPA TRAVEL & TRANS Sp. z o.o. ( zwany dalej Wynajmującym ),

 a ................................................( zwana dalej Najemcą )

2.     Wynajmujący wynajmuje przyczepę kempingową typu .................................... wraz z  wyposażenie dodatkowym wg zamówienia i fabrycznym o nr rejestracyjnych ............................. przeznaczony dla ...... osób w terminie od .................................. godz. 18.00 do .............................. godz. 10.00

3.     Wynajmujący w chwili podpisania umowy poświadcza otrzymanie opłaty rezerwacyjnej w kwocie .................... zł

4.     Opłata zasadnicza w kwocie ......................... zł zostanie opłacona najpóźniej 7 dni przed odbiorem przyczepy kempingowej. Kaucja w kwocie 1500 zł zostanie opłacona najpóźniej w dniu odbioru przyczepy.

5.       Najemca oraz kierujący samochodem musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.  W przypadku wynajmu przyczepy przez firmę należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (odpis z KRS / wypis z ewidencji / NIP / Regon), a Najemca musi mieć prawo do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego.

6.     Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wynajmu, wyrządzone Wynajmującemu zarówno przez siebie jak i przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy, oraz wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania umowy za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność tak jak za swoje działanie czy zaniechanie.

7.     Bezpośrednio przed wynajmem pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 1500 zł jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzeń, zanieczyszczenia pojazdu, zwrotu pojazdu poza uzgodnionymi godzinami, nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. Kaucja zostaje zwrócona po zakończenia wynajmu z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia na żądanie Najemcy dokumentacji stanowiącej jej podstawę. Kaucja przepada także w całości w przypadku kradzieży pojazdu lub jego szkody całkowitej.

8.    Przyczepy kempingowe są ubezpieczone w zakresie OC i AC.  Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. W przypadku ich nie przestrzegania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie. Ubezpieczeniem OC / AC są objęte szkody komunikacyjne (zdarzenia powstałe w wyniku ruchu drogowego) oraz kradzieżowe o wartości powyżej 1500 zł netto (w przeliczeniu na dzień zdania przyczepy). W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy wynosi 1500 zł netto za każde z ryzyka osobno – OC lub AC.  Za wszelkie szkody o wartości poniżej 1500 zł netto odpowiada Najemca, chyba, że sprawcą jest osoba trzecia, która przyznaje się do spowodowania uszkodzenia i posiada ważną polisę ubezpieczeniową obejmującą przedmiotowe zdarzenie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów niezbędny do uzyskania odszkodowania a kwota 1500 zł netto zostanie zwrócona Najemcy po uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia osoby trzeciej – sprawcy. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży przyczepy z winy Najemcy i / lub kierowcy wynajmujący nie wyklucza roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.  

9.      W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę całkowicie  przepadają na rzecz Wynajmujący wszystkie wpłacone z tego tytułu opłaty (opłata rezerwacyjna oraz opłata zasadnicza) - niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się ona do zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Wynajmującego.

10.  Terminy i godziny przekazania i zdania przyczepy kempingowej są określone w  Rezerwacji mailowej oraz Umowie Wynajmu. Zwrot przyczepy kempinowej po dniu określonym w podpisanej umowie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty 400 zł za każdy dzień. Przekazanie i zdanie przyczepy następuje w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w wydaniu przyczepy z winy Firmy Wynajmującego, zobowiązuje się on do zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu przyczepy. Odbiór jak i zdanie przyczepy musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania przyczepy.

11.   Przed przekazaniem przyczepy  Najemca  ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania przyczepy oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego.    

12.   W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem określonym Umową Wynajmu, Wynajmujący nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za wynajem.

14.   W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od charakteru awarii lub wypadku. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii lub wypadku, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki. Gdy skutki awarii lub wypadku nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego przyczepy, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogarszającym stanu technicznego przyczepy . W tym celu przyczepa powinna po zgłoszeniu awarii zostać skierowana do serwisu. Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem zostaną zwrócone Najemcy w przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania przyczepy, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody Wynajmującego są bezwzględnie zabronione.  W przypadku, gdy  awaria lub wypadek powstał z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy lub osób upoważnionych przez niego miały dostęp do przyczepy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości. Wynajmujący nie jest odpowiedzialna za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.

15.   Zabronione jest przekraczanie prędkości 80 km/h, wykorzystywanie przyczepy do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne.  Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest jedynie poruszanie się z przyczepą po terenie państw Unii Europejskiej objętych ubezpieczeniem OC i AC, a także Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, oraz krajach Bałkańskich. W szczególności zabroniony jest wjazd na teren: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Turcji  Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

16.   W przypadku konieczności pozostawienia przyczepy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia przyczepy na parkingu strzeżonym.

17.   W przyczepie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku złamania tych zakazów na koszt Najemcy.

18.   Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Najemcy do obsługi przedmiotowego wynajmu, jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych instytucją trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.  Zobowiązanie o nie przekazywaniu danych osobowych  instytucją trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, popełnił wykroczenie, zataił informacje o uszkodzeniach przyczepy przez siebie spowodowanych, wykorzystywał przyczepę do celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił przyczepy w terminie 24 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Wynajmu

19.   Wszelkie spory powstałe w związku ze złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy najmu, zostaną rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego